Menu

NY DATO - Indkaldelse til generalforsamling 2021

image
16. marts 2021 kl. 16:51

Med henvisning til vedtægterne for BGIF Fodbold indkaldes herved til generalforsamling 2021

 - nedenstående kan findes her i pdf format

I henhold til vedtægterne skal generalforsamling i BGIF Fodbold afholdes senest den 31. marts. På grund af den nuværende situation med covid-19, herunder det gældende forsamlingsforbud, er det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen inden 31. marts 2021. Da der er tale om en nødretssituation, har bestyrelsen derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen til senere afvikling. Der indkaldes derfor til

 

Generalforsamling onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00 i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter. 

 

Der tages forbehold for yderligere udsættelse af generalforsamlingen, såfremt forsamlingsforbuddet ikke gør det muligt at afvikle generalforsamlingen.


Dagsordenen iht. vedtægterne (http://www.bgif-fodbold.dk/…/information-2a3-vedtaegter-201…)


1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger. 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret). 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5) Indkomne forslag:

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De kan sendes til susansoerensen79@gmail.com .

6) Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg. 

     På valg er:

     Susan Sørensen                                                 Modtager ikke genvalg

     Stine Olling Pedersen                                      Modtager ikke genvalg

     Henrik Østergaard Nielsen                              Modtager ikke genvalg

     Bestyrelsen opfordrer andre til at stille op

 

7) Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år. 

    På valg er:

    Anders Jørgensen                                              Modtager ikke genvalg

   
8) Eventuelt.

 

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 5:
Ændring i vedtægter:

 

  • Tilføjelse til vedtægternes § 1. Der tilføjes stk. 2:

Foreningen er hjemhørende i Kolding Kommune”.

 

  • Ændring af vedtægternes § 4, stk. 2, således:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år. Derudover vælges 2 suppleanter for et år

Ændringen består i, at ”formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer” ændres til ” 5-7 bestyrelsesmedlemmer”