Menu

Generalforsamling 2018

image
08. februar 2018 kl. 19:53

Med henvisning til vedtægterne for BGIF Fodbold indkaldes herved til generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen er fredag den 23. februar 2018, kl. 17 i Bramdrupdam Sports- og mødecenter. 
Dagsordenen i henhold til vedtægterne (http://www.bgif-fodbold.dk/…/information-2a3-vedtaegter-201…): 
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger. 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret). 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5) Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på peermrexen@gmail.com.
6) Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg. 
7) Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år. 
8) Eventuelt.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 5:
Stigning i kontingentet. 
a. For alle årgangene U8 – U19 stiger kontingentet med 50 kr. halvårligt
b. For senior siger kontingentet med 100 kr. halvårligt og damesenior får samme kontingent som herresenior.
c. Oldboys og Senior Oldboys stiger med 150 kr. årligt.
d. Old Girls er uændret.
e. Der indføres et efterskolekontingent på 200 kr. pr. halvår.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling under punkt 6: 
Valg til bestyrelsen og evt. ungdomsudvalg: 
1. Peer M. Rexen og Marianne Knudsen er på valg. Peer M. Rexen genopstiller.
2. Merete Hrenczyk og Søren Knudsen er kandidater til bestyrelsen.
3. Bestyrelsen opfordrer andre til at stille op, da vi godt kan bruge flere personer i bestyrelsen. Konkret er der to funktioner ledige. Den ene er som frivillige-ansvarlig og den anden som kommunikations ansvarlig. Peer M. Rexen kan kontaktes for yderligere information på peermrexen@gmail.com eller 23841044.